PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İçindekiler

POLİTİKA HAKKINDA .............................................................................................................................. 3

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER .............................................................................. 3

2.PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI .......................... 4

3.PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI ….................................. 7

i. Aktarıma ilişkin Genel Şartlar .............................................................................................................. 7

ii. Yurtdışına Aktarım .............................................................................................................................. 8

iii. PİRANLAR Grup Şirketleri Tarafından Aktarım Yapılan Taraflar …..................................................... 8 

4.PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ................................................ 8

5.PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ ............................. 8

6.PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ..... 9

7.VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI ........................................................ 9

i. Veri Sahiplerinin Hakları .................................................................................................................... 9

ii. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması  .............................................................................. 10

8.PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI .................................... 11

9.PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM YAPISI 11

Ek-1: Veri Kategorizasyonu..................................................................................................................... 13

Ek-2: Tanımlar ........................................................................................................................................... 0

POLİTİKA HAKKINDA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup

“kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

İşbu PİRANLAR Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), PİRANLAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA İMALAT TAAHHÜT VE TİC. A.Ş. ve PİR-AN BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TURİZM NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından (birlikte “PİRANLAR Grup Şirketleri” olarak anılacaktır) aşağıda listeli kategorilerde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin PİRANLAR Grup Şirketleri’nin beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda Politika’nın uygulama alanı, aşağıdaki veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir:

• Gerçek Müşteriler

• Kurumsal Müşteri Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları

• Potansiyel Müşteriler

• Şirket Yetkilileri

• Hissedarlar

• Eski Çalışan / Emekliler

• İş Ortağı Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları

• Tedarikçi Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları

• Çalışan ve Stajyer Adayları

• İş Ortağı Adayları

• Tedarikçi Adayları

• Aile Üyeleri

• Ziyaretçiler

• Hukuken Yetkili Kişiler

• Basın

• Üçüncü Kişiler

Bu Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

1- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Kanun’un 4. maddesi uyarınca veri sorumlusu konumundaki PİRANLAR Grup Şirketleri, kişisel verilerin

işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmektedir:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyum:

Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu olarak PİRANLAR Grup Şirketleri, her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.

• Doğruluk ve güncellik:

Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri kurgulamalıdır. Bu doğrultuda PİRANLAR Grup Şirketleri, veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veritabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme:

Veri sorumluları, Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda veri sorumlusu konumundaki PİRANLAR Grup Şirketleri veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri kapsamında açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:

PİRANLAR Grup Şirketleri tarafından kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

• İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:

Veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, şirket prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

2- PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kanun’un 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları

ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da sınırlı bir şekilde sayılmış olup kişilerin ırkı,

etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,

vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri

ilebiyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun’un 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel

verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir.

Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir:

• Veri sahibinin açık rızası bulunması.

• Veri  işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

• Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir:

• Veri sahibinin açık rızası bulunması.

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Bu kapsamda PİRANLAR Grup Şirketleri tarafından Ek-1’de belirtilen kategorilerde yer alan gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• Etkinlik yönetimi

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası

• İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Yapı ve/veya inşaat işlerinin planlanması ve takibi

• Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

• Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

• Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası

• Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

• İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Kredi ödeme işlemleri takibi

• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

• Müşterinin sigortalanma sürecinin oluşturulması ve takibi

• Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi

• Yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Çalışanlar için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası

• Ücret yönetimi

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi

• Şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası

• Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi

• Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

• Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası

• Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

• Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icrası

• Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası

• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

• Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

• Hukuk işlerinin takibi

• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin

temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

• Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

• Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

• Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

• İştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi ve/veya denetimi

• Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi

• Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini

• Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

• Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

3- PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

i. Aktarıma ilişkin Genel Şartlar

Kanun’un 8. maddesi, kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak verinin özel nitelikli kişisel veri olup

olmadığına göre bir ayrıma gitmiştir.

Bahsi geçen maddeye göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler, yukarıda Bölüm 2’de belirtilen işleme

şartlarından birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel veriler;

• Veri sahibinin açık rızası bulunması,

• Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün

korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu

olması,

• Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hallerinde PİRANLAR Grup Şirketleri tarafından tüzel kişilikleri dışındaki kişilerle paylaşılabilmektedir.

8. madde, özel nitelikli kişisel veriler açısından da Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarına atıf yapmış,

ancak aktarım için ayrıca yeterli önlemlerin alınmış olmasını öngörmüştür. Buna göre PİRANLAR Grup

Şirketleri tarafından özel nitelikli kişisel veriler,

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi,

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi amaçlarına tabi olarak, her halükarda yeterli önlemlerin alınması sonrasında üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

 

ii. Yurtdışına Aktarım

PİRANLAR Grup Şirketleri tarafından kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

iii. PİRANLAR Grup Şirketleri Tarafından Aktarım Yapılan Taraflar

Yukarıdaki şartlar kapsamında PİRANLAR Grup Şirketleri tarafından kişisel veriler, aşağıdaki taraflara aktarılmaktadır:

Arçelik A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Bepaş Dayanıklı Tüketim ve Paz. A.Ş.’nin katılımını gerektiren ticari ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesini temin amacıyla Arçelik A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Bepaş Dayanıklı Tüketim ve Paz. A.Ş.’ne.

• PİRANLAR Grup Şirketleri iştiraklerinin katılımını gerektiren ticari ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesini temin amacıyla iştiraklere.

• Şirketimizin dış kaynak kullandığı süreçlerde hizmet alımını temin amacıyla tedarikçilere.

• İş ortaklığının amaçlarının yerine getirilmesini temin amacıyla iş ortaklarına.

• Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı olarak Hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara.

4- PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

PİRANLAR Grup Şirketleri tarafından işlenen kişisel verilerin kategorizasyonu Ek-1 kapsamında yer

almaktadır.

 

5- PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

PİRANLAR Grup Şirketleri, Kanun’da öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine veri sorumlusu olarak kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, PİRANLAR Grup Şirketleri

tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları

alınmaktadır.

6- PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ

PİRANLAR Grup Şirketleri, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. PİRANLAR Grup Şirketleri, saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir.

Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki

sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7- VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

i. Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

• Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

• Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

• Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. ii. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için https://www.piranlar.com.tr/kvk linkinde  yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile

gerçekleştirilecektir:

• Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Mustafa Paşa Mah. Yeni Bağdat Cad. No:519 Gebze/KOCAELİ adresine iletilmesi,

• Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak ilgisine göre [email protected] veya [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

• Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

PİRANLAR Grup Şirketleri, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

PİRANLAR Grup Şirketleri, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8- PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

PİRANLAR Grup Şirketleri, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Bu kapsamda PİRANLAR Grup Şirketleri;

• Kişisel verilere erişimleri kayıt altına almakta,

• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta,

• Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş birimi bazında takibini yapmakta,

• Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta,

• Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin etmekte,

• Şirket içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta,

• Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta,

• Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirmekte,

• Kişisel verilere dış kaynak kullanımı v.b. sebeplerle şirket dışından erişim olması halinde PİRANLAR

Grup Şirketleri dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almakta,

• Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları almaktadır.

9- PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM YAPISI

PİRANLAR Grup Şirketleri bünyesinde, Kanun’a uyum için gerekli aksiyonların takibi ve yönetilmesi amacıyla bir Kişisel Verilerin Korunması Ekibi (“Ekip”) kurulmuştur. Bu Ekip’in başlıca görevleri;

• PİRANLAR Grup Şirketleri bünyesinde kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile politika ve prosedürleri hazırlamak ve yürürlüğe konulması için gerekli aksiyonları almak,

• Politika ve prosedürlerin uygulanması için PİRANLAR Grup Şirketleri bünyesinde gerekli görev dağılımını yapmak ve ilgili aksiyonların alındığının takibinin gerçekleştirmek,

• Kanun’un 12. maddesi uyarınca yapılacak denetimlerin takibini yapmak,

• Kanun’un uygulaması ile ilgili PİRANLAR Grup Şirketleri bünyesinde farkındalığı arttırmak için alınacak aksiyonları belirlemek, aksiyonlara ilişkin gerekli görev dağılımını yapmak,

• Kanun ve/veya politika ve prosedürün uygulanması ile ilgili ortaya çıkabilecek soru ve sorunların çözümü için gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,

• Gereken hallerde veri sahibi başvurularının çözümü için gerekli aksiyonları almak,

• Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkileri yürütmektir.

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

PİRANLAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA İMALAT TAAHHÜT VE TİC. A.Ş. ve PİR-AN BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TURİZM NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (‘‘PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ’’ ya da ‘‘Grup’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ Kişisel Verilerin Korunması Politikası  işleyenler tarafından;

Grup  müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, satış ve pazarlama işlemlerinin yapılması, ürün teslimatlarının belirtilen adreslere yapılabilmesi, ürün bedellerinin  tahsil edilmesi, iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerimin, adres bilgilerimin, iletişim bilgilerimin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Grup tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Grup tarafından; PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili olan  kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ’nin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca;

Grup şirketlerine başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.piranlar.com.tr adresindeki iletişim formunu doldurarak veya formun imzalı bir nüshasını Mustafa Paşa Mah. Yeni Bağdat Cad. No:519 Gebze/KOCAELİ adresinde bulunan PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ İnsan Kaynakları Birimi’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden, e-imza ile imzalanmış, ilgisine göre Grubun [email protected] veya [email protected] e-posta adresine  iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Grup ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Grup Şirketlerine bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, PİRANLAR GRUP ŞİRKETLERİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönergesini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

                              

 

Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.